Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt GEQUAL

Izvajati se je začel tudi projekt, ki se financira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, z naslovom Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov – Reconciliation of Professional and Family Life in Collective Agreements: Role of Social Partners in the Promotion of Gender Equality (GEQUAL). Projekt naslavlja izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe.
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot nosilec projekta skupaj s partnerji (norveškim Inštitutom FAFO za delavske in socialne študije iz Osla, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije) v projektu sledi zlasti naslednjim ciljem:
• povečanje znanja in ozaveščenosti socialnih partnerjev o pomenu ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, ki podpirajo enakost spolov in ki lahko prispevajo tudi k večji uspešnosti poslovanja ter možnosti za njihovo urejanje s kolektivnimi pogodbami;
• vključevanje novih, inovativnih ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje, ki naslavljajo aktualne izzive (aktivno očetovstvo, staranje prebivalstva, več žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu itd.);
• promocija primerov dobrih praks uvajanja tega vidika v kolektivne pogodbe.
Pomemben del projekta je krepitev bilateralnih odnosov med slovenskimi in norveškimi socialnimi partnerji in raziskovalci, ki se ukvarjajo s tematiko enakosti spolov in usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
V okviru projekta izvajajo raziskavo o vlogi socialnih partnerjev in kolektivnih pogodb pri oblikovanju ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter pri spodbujanju enakosti spolov. V sodelovanju z norveškim partnerjem bodo organizirali izmenjavo izkušenj in dobrih praks glede vključevanja ukrepov usklajevanja med delom in družino v kolektivne pogodbe. Prenos norveškega znanja in izkušenj o tem, kakšni so konkretni načini in metode vključevanja te tematike v kolektivna pogajanja ter kakšne so prednosti in ovire v tej zvezi, bodo lahko uporabili socialni partnerji v Sloveniji pri njihovem bodočem kolektivnem pogajanju. V drugem delu projekta bodo oblikovali izobraževalni modul o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja in izvedli več delavnic na to temo ter pripravili model ureditve posameznih ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah.

Spletna stran projekta

Skip to content