Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pričetek košnje »opuščenih« travnikov v projektu Gorički travniki

Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerji nadaljuje s prizadevanji za ohranitev ekstenzivnih travnikov in zmanjšanje deleža zaraščajočih travniških površin na območju Natura 2000 Goričko tudi v sklopu projekta Gorički travniki (celoten naslov projekta Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko), za katerega so pridobili sredstva Programa Finančnega mehanizma EGP v vrednosti 280.466,00 evrov.

Cilj projekta, ki se je začel izvajati v marcu 2015, je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi travniškimi vrstami dnevnih metuljev. V ta namen so 5. junija pričeli s košnjo 60 ha opuščenih, zaraščenih ali v preteklosti mulčanih travnikov, odstranitvijo tujerodnih invazivnih vrst in lesne zarasti ter spravilom odkošene biomase. Z omenjenimi ukrepi bodo izboljšali stanje ohranjenosti 4 ciljnih vrst ptic (smrdokavre, bičje trstnice, prepelice in rjavega srakoperja), 3 ciljnih vrst metuljev (temnega in strašničinega mravljiščarja, travniškega postavneža) in 3 travniških habitatnih tipov.

V projektu so za vsako izmed 320 parcel pripravili načrt košnje v skladu z naravovarstvenimi smernicami in dobro kmetijsko prakso. Za košnjo in odstranitev dela lesne zarasti so na javnem razpisu izbrali Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o.

Skip to content