Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Predstavitev projekta ODA

Danes, 3. 3. 2015, je potekala predstavitev projekta Očetje in delodajalci v akciji (ODA), ki je sofinanciran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Poleg Mirovnega inštituta, ki je nosilec projekta, v projektu kot partnerji sodelujejo tudi Fakulteta za družbene vede (UL), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Nicha d.o.o. in norveški partner Reform – resource centre for men.
S projektom ODA se odpira tema, kako moški usklajujejo delo in družino. Projekt se osredotoča na dve skupini moških, ki se soočajo z različnimi pogoji, ki jim otežujejo enakopravno sodelovanje pri skrbi za družino: a) očetje na vodilnih, vodstvenih položajih, katerih delovno mesto zahteva dolge delovnike, neomejeno razpoložljivost in mobilnost; b) očetje v prekarnih zaposlitvah, kot so samozaposleni, pogodbeni delavci, delavci preko študentskih napotnic, ki jih tradicionalni ukrepi usklajevanja delovnega in družinskega življenja sploh ne naslavljajo.
S kvalitativno in kvantitativno raziskavo ter analizo stanja bodo identificirane potrebe in ovire zaposlenih očetov pri usklajevanju delovnega in družinskega življenja. V sodelovanju z zaposlenimi očeti delodajalci in sindikati bodo razviti modeli ukrepov usklajevanja delovnega in družinskega življenja in izvedeni v 6-mesečnem pilotnem preizkusu v izbranih podjetjih. Na podlagi raziskave in pilotnega preizkusa bodo pripravljena priporočila za politike, delovne organizacije pa se bo spodbudilo k ovrednotenju že sprejetih ukrepov usklajevanja delovnega in družinskega življenja ter morebitni uvedbi novih ukrepov.
S projektom se v ospredje postavlja pomen in vlogo medsebojnega sodelovanja očetov, delodajalcev in sindikatov pri razvoju in preizkusu novih strategij in možnosti usklajevanja delovnega in družinskega življenja, ki konkretno naslavljajo aktualne potrebe zaposlenih očetov. To je ključno pri doseganju sprememb v smeri večje enakosti spolov – ki vključuje moške in ženske – na vseh področjih življenja in hkrati sprememb v sferi dela, ki so v prid zaposlenim in delodajalcem. Z ozaveščanjem očetov, delodajalcev in širše javnosti o enakopravnem očetovstvu in pomenu usklajevanja delovnega in družinskega življenja, projekt prispeva k prepoznavanju pomembnosti vloge enakopravnega očeta pri skrbi in vzgoji otrok ter družinskemu življenju.
V okviru projekta je bilo vzpostavljeno Posvetovalno telo ODA, ki je spremljevalno telo projekta, s poslanstvom pridobitve strokovne podpore projektni skupini, obveščanja zainteresirane (strokovne in splošne) javnosti o projektu Očetje in delodajalci v akciji in njegovih izsledkih.
Enakopravno vključevanje očetov v družinsko življenje prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi. Pri tem imajo pomembno vlogo delodajalci z uvajanjem ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Kaj takšna pobuda prinaša delodajalcem in kaj zaposlenim očetom? Katere aktivnosti bodo potekale in kakšne konkretne spremembe v Sloveniji se obetajo v bližnji prihodnosti? O možnih odgovorih na ta in številna druga vprašanja so razpravljali: dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (UL FDV),  mag. Andreja Poje (ZSSS),  g. Marko Funkl (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo),  dr. Živa Humer (Mirovni inštitut), mag. Branislav Rajić (predsednik Skupine prijateljstva z Norveško pri DZ). Dogodek bo povezovala mag. Lidia Pavlin, Nicha d.o.o..

Skip to content