Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pomagamo MLADIM pri vključevanju na trg dela

Sklad Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih zagotavlja sredstva v višini 60.6 milijonov evrov sredstev za projekte, ki spodbujajo ustvarjanje kakovostnih delovnih mest za mlade.

 

Do izteka roka za oddajo vlog na javni razpis, ki je bil objavljen v okviru novega Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih, je bilo prejetih več kot 300 predlogov projektnih idej na temo, kako mladim omogočiti čim hitrejši in učinkovitejši vstop na trg dela.

Sklad, ki so ga skupaj ustanovile Islandija, Lihtenštajn in Norveška financira projekte, ki mladim v Evropi pomagajo čim hitreje najti zaposlitev ter spodbuja prenos učinkovitih praks iz ene države v drugo. Sklad za zaposlovanje mladih poleg tega omogoča financiranje analiz in raziskav, ki iščejo odgovor na vprašanje, zakaj so nekateri ukrepi pri vključevanju mladih na trg dela učinkovitejši od drugih.

Pomoč dolgotrajno brezposelnim

Namen Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih je prispevati k boju proti brezposelnosti mladih v Evropi. Z dopolnjevanjem obstoječih programov EU se Sklad še posebej osredotoča na pomoč dolgotrajno brezposelnim osebam v starostni skupini 25-29, ki vključujejo delovno neaktivne ženske, mlade z zdravstvenimi težavami ali različnimi oblikami invalidnosti, etnične manjšine in mlade na podeželju.

“Število prejetih predlogov izkazuje ogromno potrebo po financiranju projektov, ki v ospredje postavljajo ranljive skupine mladih. Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP tako dopolnjujeta programe EU na tem področju,” je poudarila Grethe Haugøy, višja uradnica na Uradu za finančne mehanizme, Sekretariat za vodenje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Veliko zanimanje za Sklad

Na javni razpis so do izteka roka za oddajo vlog, tj. do 1. avgusta 2017, projektne skupine, ki vključujejo institucije oz. organizacije iz najmanj dveh držav, posredovale 303 predloge projektnih idej. Številne evropske organizacije so v času trajanja razpisa dejavno iskale partnerje, posredovani predlogi projektnih idej pa vključujejo kar 2005 različnih organizacij. Veliko število predlogov so posredovale skupine nevladnih organizacij, obdobje trajanja večine projektov pa obsega več let. Ogromno število prejetih predlogov občutno presega višino razpoložljivih sredstev (60 milijonov evrov), saj je skupna vrednost zaprošenih sredstev v okviru predloženih predlogov projektnih idej znašala kar 828 milijonov evrov, kar dokazuje, kako velika je potreba po financiranju tovrstnih ukrepov.

Transnacionalni projekti, ki vključujejo organizacije iz vse Evrope

Brezposelnost mladih je skupen evropski izziv, s katerim se lahko uspešno spoprimemo le s skupnim čezmejnim sodelovanjem. Sklad za zaposlovanje mladih podpira transnacionalne pobude, upravičenci sredstev pa so organizacije oz. institucije v eni izmed 15 držav upravičenk do sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter organizacije oz. institucije iz Irske, Španije in Italije, kjer je brezposelnost med mladimi še posebej pereč problem. Vseh 18 držav je bilo zastopanih v projektnih skupinah, ki so predložile predloge projektnih idej, med njimi je 25 irskih, 159 španskih in kar 214 italijanskih organizacij oz. institucij. V skladu s pravili Sklada so lahko vodilni partnerji konzorcija zgolj organizacije oz. institucije, ki so registrirane v eni izmed držav upravičenk. Največ projektnih prijaviteljev prihaja iz Grčije (49), romunski vodilni partnerji so predložili 47 projektnih vlog, 41 vodilnih partnerjev pa prihaja iz Bolgarije.

Štiri izmed desetih projektnih idej vključujejo partnerske organizacije iz države donatorice

Eden izmed ciljev Sklada za zaposlovanje mladih je prenos znanja, izkušenj in ugotovitev glede učinkovitosti različnih ukrepov pri spopadanju z brezposelnostjo mladih, zato lahko v projektih sodelujejo organizacije in institucije iz treh držav donatoric ter drugih držav članic EU in mednarodnih organizacij, in sicer v vlogi strokovnjakov. Vlogo strokovnjaka je prevzelo 262 partnerskih institucij oz. organizacij v projektnih konzorcijih. Okoli 39 % konzorcijev vključuje norveško ali islandsko partnersko institucijo oz. organizacijo s strokovnim znanjem na področju zaposlovanja mladih, medtem ko 132 strokovnih organizacij oz. institucij prihaja iz desetih držav članic EU poleg držav upravičenk, kar pomeni, da so prav vse države članice EU zastopane med prijavitelji projektov.

Naslednji koraki

Najboljše projektne ideje se bodo uvrstile v ožji izbor, ki ga bodo države donatorice potrdile. V drugi fazi izbora bodo izbrani konzorciji prejeli podporo za razvoj in dokončno oblikovanje projektnih idej, 1. novembra 2017 pa bodo predložili končne prijave projektov. Izvajanje projektov naj bi steklo spomladi prihodnje leto.

Na kratko o Skladu EGP finančnega mehanizma in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih

  • 3 države donatorice – Islandija, Lihtenštajn, Norveška
  • 6 milijonov evrov razpisanih sredstev na voljo v okviru javnega razpisa
  • podpora transnacionalnim projektom, ki spodbujajo kakovostne zaposlitve za mlade
  • finančna podpora projektom, ki mladim pomagajo najti zaposlitev, in spodbujanje prenosa učinkovitih praks med državami. Podpora raziskavam, ki analizirajo in opredeljujejo učinkovite prakse.

Več informacij in najnovejše novice o Skladu 

Skip to content