Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljen je Javni razpis Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund za male projekte

10. maj 2021 – Objavljen je četrti in hkrati zadnji razpis Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund v Sloveniji, Javni razpis za male projekte. Razpis, vreden 385.000 EUR, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa.

Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so v letih 2018–2020 imele povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov.

Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Z razpisnimi sredstvi bo podprtih najmanj 18 projektov. Posamezen projekt bo prejel med 5.000 in 20.000 EUR.

Rok za prijavo: 12. 7. 2021 ob 12. uri.

Za organizacije, ki želijo prijaviti svoj projekt, bo tudi tokrat pripravljena vrsta delavnic in omogočeno brezplačno individualno svetovanje. Več informacij o delavnicah in povezave do prijav so dostopne tukaj.

Vsa vprašanja naslovite na upravljavca Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne  dokumentacije.

Skip to content