Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljen je Javni razpis 2014 za male projekte v okviru Programa za NVO v Sloveniji

Objavljen je Javni razpis 2014 za male projekte v okviru Programa za NVO v Sloveniji, na katerem je na voljo 340.184,00 evrov. Predvideno je, da bo podprtih najmanj 17 projektov. Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih letni prihodek v letu 2013 ni presegel 50.000 evrov. Sredstva so namenjena izključno neprofitnim projektom. Rok za oddajo projektnih prijav je 30. maj 2014 do 12.00 ure.

Cilj programa za NVO v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. Predlagani projektni predlogi morajo biti skladni s prednostnimi področji, ki jih naslavlja razpis ter z dejavnostmi in pričakovanimi rezultati, ki so opisani v razpisni dokumentaciji.

Program je namenjen: – področjem oz. dejavnostim, ki v Sloveniji niso financirana ali so financirana v manjši meri (pomoč deficitarnim dejavnostim), – razvoju nevladnih organizacij in dolgoročno naravnanim projektom (projektom, ki prispevajo k trajnosti posamezne NVO ali celotnega NVO sektorja), – projektom, ki naslavljajo trenutno najbolj aktualne probleme v družbi (brezposelnost med mladimi, povečevanje revščine, problemi delavcev-migrantov, zmanjšanje participativne demokracije ipd.).

Podprti bodo projekti, ki prinašajo konkretne in merljive učinke ter rezultate na področju socialne pravičnosti, demokracije in trajnostnega razvoja, poleg tega pa imajo znaten vpliv na ciljne skupine. Posebej se bo spodbujalo tudi delovanje medsektorskih partnerstev med NVO, javnimi institucijami in podjetij z namenom razvoja skupnosti.

Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija.

Skip to content