Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

NAZDRAVJE

Danes je potekalo prvo srečanje za partnerje projekta Nazdravje, ki se sofinancira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in nagovarja neenakosti v zdravju, ki nastajajo ali se povečujejo zaradi razlik v socioekonomskem statusu in neprilagojenosti sistema ter ljudi na daljše trajanje življenja.

Projekt z naslovom: “Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih” naslavlja tri izzive, ki izhajajo iz podaljšanega trajanja življenja prebivalcev Slovenije:

  • Nepripravljenost na upokojitev ali življenje v starosti
  • Nepovezanost sektorjev, ki skrbijo za starejše in starejših samih ter premajhna odzivnost oz. vključenost starejših v programe aktivnega staranja
  • Preveliko breme in premajhna usposobljenost neformalnih oskrbovalcev starejših na domu

Vsi trije izzivi na dolgi rok povzročajo neenakosti v zdravju med starejšimi samimi in starejšimi ter ostalo populacijo.

Cilj projekta je zmanjšati razlike med uporabniki, specifično pa razviti programe za pripravo na starost, vzpostaviti med-sektorsko podporno mrežo za skrb za starejše in njihovo vključenost in zmanjšati razlike v kakovosti domače oskrbe v primerjavi z institucionalno oskrbo in s tem med uporabniki.

Podaljšana starost je za vsakega posameznika in za družbo življenjski izziv, dodano obdobje življenja, na katerega se je treba pripraviti tako, kot npr. na šolsko ali poklicno življenje. Kljub temu je po upokojitvi vsak kot samouk prepuščen času večina za to nima potrebnih znanj, in veščin, zato se med starejšimi hitro poglabljajo socialne in zdravstvene razlike, predvsem pri ekonomsko najšibkejših. V Sloveniji nimamo programov za strokovno pripravo na starost s preprostimi, smiselnimi in izvedljivimi nasveti. Prva rešitev je razvoj izobraževalnega programa in usposabljanje širiteljev, ki naslavlja potrebo po strokovni pripravi na življenje po upokojitvi oz. v starosti. Sem sodi razumevanje demografskih sprememb, z zdravjem povezanih vprašanj, vključevanja v družbo, za starost značilnih velikih sprememb, premoženjskih in pravnih odločitev. Na ravni družbe pa želi spodbujati daljše vzdrževanje poklicnih kondicij, promocijo socialnih politik in različnih oblik socialnih vključenosti, vzdrževati dostojanstvo starejših in opozarjati na različne oblike njihove diskriminacije ter iskati nove oblike medgeneracijske solidarnosti. Ciljna skupina so ljudje nad 55. letom starosti.

Drugi izziv je vključenost starejših v programe aktivnega staranja in vedno večja nezmožnost sistema za enako obravnavo družbeno izoliranih in socioekonomsko šibkejših starejših na ruralnih območjih, ki jih sistemsko naravnane storitve ne dosežejo. V Pomurju ekonomski status zelo vpliva na dostopnost do zdravstvenih storitev ter na vključenost starejših ljudi. Problem je tudi mobilnost starejših – v ruralnih okoljih je posledica slabe mobilnosti izoliranost in odvisnost od tuje pomoči. Ker ta pomoč sistemsko ni vzdržno urejena (finančno in kadrovsko postaja preveliko breme), nastajajo neenakosti v zdravju, ki vodijo do predčasne institucionalizacije in nepotrebnega poslabšanja zdravja. V projektu bomo z ukrepi, ki so usmerjeni v lokalno partnersko povezovanje, nadgradnjo obstoječih mrež in usposabljanje institucij ter ljudi, povečali vključevanje starejših v programe aktivnega staranja, zmanjšali izoliranost in s tem omogočili daljše in kvalitetnejše bivanje starejših doma. Na nivoju lokalne skupnosti bodo vzpostavljeni pilotni Klubi 65+, ki bodo aktivirali in povezali lokalne resurse za izvajanje preventivnih zdravstvenih, socialnih in drugih programov ter storitev za ciljne skupine v lokalnem okolju.

Tretji izziv pa predstavlja skrb za starejše bolne in/ali starejše s posebnimi potrebami, ki je v veliki meri na plečih njihovih svojcev. Osebe, ki negujejo starejše na domu (laični ali neformalni domači oskrbovalci), niso dovolj poučeni in usposobljeni za njihovo kakovostno oskrbo. Družinski razlogi so pogost vzrok napotitve oskrbovancev v nego v negovalno ali bolnišnično ustanovo. Oskrbovanci so v domačih okoljih redkeje deležni zdravstvenih storitev saj doma skoraj ni možnosti za ustrezno zdravstveno in socialno oskrbo ter rehabilitacijo. Za reševanje problematike bomo razvili in testirali pilotni model zdravstvene in socialne oskrbe, ki bo omogočal čim daljše bivanje v domačem okolju in izboljšali kakovost ter ponudbo oskrbe, zdravstvene nege in socialnih storitev na področju skrbi za starejše na njihovem domu. Za ta namen bomo usposobili in strokovno podprli neformalne in formalne oskrbovalce iz različnih sektorjev in s tem zmanjšali razlike v kakovosti oskrbe in zdravstvenega nadzora med starejšimi, ki bivajo doma ter starejšimi v institucionalnem varstvu. Za izboljšanje možnost rehabilitacije na domu bomo pilotno vzpostavili mobilni multidisciplinarni rehabilitacijski tim in testirali mobilno rehabilitacijsko službo na domu.

Vodilni partner projekta je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, kot partnerji pa sodelujejo še:

– Inštitut Emonicum, zavod za aktivno in zdravo staranje, Ljubljana – Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Ljubljana – Inštitut za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Ljutomer – Občina Razkrižje – DOSOR, dom starejših občanov d.o.o. Radenci – KUN Center za enake možnosti iz Norveške.

 

Skip to content