Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Na drugem razpisu Sklada za zaposlovanje mladih izbranih 8 projektov

24. avgust 2021 – V okviru drugega javnega razpisa v okviru Sklada za zaposlovanje mladih je bilo med 138 oddanimi prijavami izbranih 8 projektov. Projekti se bodo reševanja brezposelnosti mladih lotili s treh prednostnih področij: analize in raziskave; inovacije in proučevanje; prenos znanja, spretnosti in dobrih praks.

Sklad za zaposlovanje mladih

Države donatorice Islandija, Lihtenštajn in Norveška so leta 2017 ustanovile 60,6 milijona EUR vreden Sklad za zaposlovanje mladih, da bi institucijam v Evropi pomagale poiskati nove načine za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Brezposelnost mladih predstavlja izziv v celotni Evropi – mladi se soočajo z revščino, ki onemogoča polno sodelovanje v družbi, vpliva lahko tudi na njihovo zdravje, dobro počutje in poklicno prihodnost. Zato je potrebno iskati skupne evropske rešitve.

Sklad že podpira 25 projektov, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih v 15 državah upravičenkah, na Irskem, v Italiji in Španiji. V 5 projektih sodelujejo tudi slovenski partnerji.

Upravljavec, ki Uradu za finančne mehanizme pomaga pri izvajanju tega sklada, je konzorcij, ki ga sestavljata Ecorys Polska in JCP Italija.

Izbrani projekti

Na drugem javnem razpisu (»odklepanje potenciala mladih«), ki se je zaključil januarja 2021, je bilo na voljo 11,5 milijona EUR za pobude, s katerimi bi bil zagotovljen dostop do zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja.

Med 138 oddanimi prijavami je bilo izbranih 8 projektov z 8 nosilci projektov, 48 partnerji iz držav upravičenk, 22 strokovnimi partnerji (8 iz držav donatoric in 14 iz držav članic EU, ki niso upravičenke do sredstev finančnih mehanizmov in 1 mednarodna organizacija). S tremi glavnimi prednostnimi področji (analize in raziskave; inovacije in proučevanje; prenos znanja, spretnosti in dobrih praks) želijo doseči 1.300 raziskovalcev, 500 malih in srednjih podjetij in predvsem 10.000 mladih odraslih.

Rezultati so bili objavljeni v začetku junija, v sredini julija pa je za izbrane projekte že potekal orientacijski sestanek, na katerem so predstavniki projektov dobili priložnost predstaviti svoje ideje in pristope. Nadaljuje se postopek sklepanja pogodb in priprave na začetek izvajanja projektov jeseni.

Infografika izbranih projektov

2 projekta tudi s slovenskima partnerjema:

EURIBOR

Projekt EURIBOR – Spodbujanje trajnostnih ukrepov za opolnomočenje ranljivih skupin mladih žensk se osredotoča na prenos znanja in dobrih praks na področju ozaveščanja, zaposljivosti in zaposlovanja. Preverjene metodologije strokovnih partnerjev iz Nemčije in Avstrije bo izvajalo osem partnerjev iz Bolgarije, Italije, Malte, Poljske, Slovenije (Poklicni center Obala) in Španije. V projekt bodo vključili uspešne sheme, ki so namenjene doseganju »težko dostopnih« žensk, starih od 24 do 29 let, ki so v ranljivem položaju, ter poslušanju in odzivanju na njihove individualne potrebe, ki bi odpravile prepreke do aktivnega sodelovanja pri izobraževanju ali delu. S projektom EURIBOR si bodo prizadevali k izboljšanju položaja zaposlovanja žensk in povečanju števila socialno vključenih žensk.

Stay-on

V EU je na podeželju večji delež NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) in večji delež prebivalstva se sooča s tveganjem socialne izključenosti. Glavni cilj projekta Stay-on je ustvariti pogoje, ki mladim omogočajo, da »ostanejo« na podeželju, tako da se jim zagotovi dostop do priložnosti, ugodnosti, storitev in delovnih mest. Namen projekta je spodbuditi opolnomočenje mladih ter jim zagotoviti ustrezne spretnosti za trg dela na podeželju, kot na primer digitalne spretnosti, sposobnosti obvladovanja vplivov na okolje in osebni razvoj. V projektu, ki temelji na inovativni metodi sodelovanja »od spodaj navzgor« z več zainteresiranimi stranmi, bodo transnacionalni zunanji akterji omogočili lokalnim skupnostim mobilizacijo notranjih virov in sprostitev potenciala mladih na podeželju. Poleg nosilca projekta iz Grčije, v projektu sodelujejo še partnerji iz Irske, Italije, Poljske, Portugalske, Slovenije (BB Consulting) in Nemčije.

 

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za zaposlovanje mladihupravljavca sklada Ecorys Polska, ali Norveškega in EGP finančnega mehanizma za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za zaposlovanje mladih naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Skip to content