Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javna razprava o prioritetah EGP in Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 2014 – 2021

Urad za finančne mehanizme izvaja javno razpravo o petih prioritetnih področjih (inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost; socialna vključenost, zaposlovanje mladih, zmanjševanje revščine; okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljična ekonomija; kultura, civilna družba, dobro upravljanje in temeljne pravice; pravosodje in notranje zadeve) in 23 programih, ki se bodo financirali v obdobju 2014-2021. Vse navedeno je zbrano v osnutku “Modre knjige,” ki je dostopna na spletni povezavi:

http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Public-consultation-on-the-draft-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021.

Na spletni povezavi lahko do 8. julija 2016 posredujete vaše pripombe in predloge.

Skip to content