Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Delovati je pričel Sklad Finančnega mehanzma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih

Urad za finančne mehanizme je sporočil, da je z delovanjem pričel Sklad Finančnega mehanzma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih. Delovanje Sklada za zaposlovanje mladih temelji na predpostavki, da sta socialna in ekonomska enakopravnost posameznikov tesno povezani z njihovo udeležbo na trgu dela, zato je cilj Sklada za zaposlovanje mladih podpreti transnacionalne projekte, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih.

Sklad zajema tri prednostna področja pomoči:

  • inovacije in proučevanje
  • prenos znanja, spretnosti in dobrih praks
  • analize in raziskave

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov. Posamezen projekt lahko zaprosi za najmanj milijon evrov nepovratnih sredstev, prednost pa bodo imeli večji projekti.

Upravičenci sredstev so institucije in organizacije iz 15 držav upravičenk v okviru finančnih mehanizmov in institucije oz.organizacije iz Irske, Italije in Španije. Projektni konzorcij morajo sestavljati institucije oz. organizacije iz najmanj dveh držav, vodilni partner pa mora imeti sedež v eni izmed držav upravičenk. Sklad za zaposlovanje mladih je posebej osredotočen na transnacionalno sodelovanje, saj brezposelnost med mladimi prepoznava kot skupen evropski problem, za katerega je treba najti skupne evropske rešitve s pomočjo pročevanja.

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti, še posebej mladi med 25. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizkokvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih www.eeagrants.org/fundforyouthemployment, pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Skip to content