Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Uravnotežimo odnose moči med spoloma

Akronim projekta:

Enakost spolov

Nosilec projekta:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Projektni partnerji:

Partner 1: KS

Obdobje trajanja projekta:

25.07.2013 - 31.10.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

500.000,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

500.000,00 EUR

Programsko področje:

Integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Splošni cilj projekta:

Krepitev znanja, sposobnosti in ozaveščenosti o družbenih strukturah ter odnosih moči in vpliva, ki vplivajo na neenakosti med ženskami in moškimi ter razvoj pristopov in mehanizmov za doseganje enakosti med spoloma na različnih področjih

Povzetek projekta:

Projekt vključuje različne med seboj povezane dejavnosti, ki prispevajo k povečanemu razumevanju enakih/neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi in k opredelitvi ustreznih odzivov na neravnovesja, ki vztrajajo v spolno-pogojeni strukturi moči v slovenski družbi. Analiza zgodovinskega razvoja in trenutnih izzivov na področju enakosti spolov v Sloveniji ter izvedba mednarodne konference o izmenjavi dobrih praks sta ključni za širjenje znanja o razvoju politike enakosti spolov v Sloveniji vse od leta 1992. Analiza nacionalne zakonodaje ter tematski posveti spodbujajo razvoj podpornega okolja za uvajanje zakonskih ukrepov, pomembnih za enakost spolov. Razvoj instrumenta spremljanja sprememb v vedenju, odnosu, percepcijah žensk in moških do enakosti spolov je podlaga za izvedbo raziskave javnega mnenja v Sloveniji. Izmenjave dobrih praks med Slovenijo in Norveško v obliki študijskih obiskov in seminarjev prispevajo k razvoju politik, občutljivih za vidik enakosti spolov. Ozaveščenost širše javnosti o enakosti spolov se krepi prek široke medijske kampanje ter različnih socialnih omrežij.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku