Program FM EGP

Program Finančnega mehanizma EGP 2009–2014

Za obdobje 2009–2014 so Islandija, Lihtenštajn in Norveška namenile 988,5 milijona evrov nepovratnih sredstev Finančnega mehanizma EGP naslednjim državam: Bolgarija, Češka, Ciper, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija.

Financiranje je podprlo programe in projekte na prednostnih področjih, ki so bila dogovorjena z vsako državo. Varovanje okolja, klimatske spremembe in obnovljivi viri energije, civilna družba, zdravje in otroci, kulturna dediščina in raziskave ter štipendije so bila ključna področja pomoči.

Za Slovenijo je Program Finančnega mehanizma EGP – v skladu z Memorandumom o soglasju o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, ki so ga 21. 5. 2011 podpisale Islandija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška in Republika Slovenija – opredelil tri programska področja:

 • Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve s ciljem »Zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti«,
 • Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine s ciljem »Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti« in
 • Spremljanje okolja in celostno načrtovanje in nadzor s ciljem »Izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo« v vnaprej določenem projektu »Spremljanje okolja in celostno načrtovanje in nadzor«.

Biotska raznovrstnost in ekosistemi

Cilj programskega področja je bil ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti in izboljšava skladnosti z okoljsko zakonodajo.
Rezultati tega programskega področja so:

 • povečana zmogljivost za učinkovito upravljanje in nadzor območij Natura 2000,
 • preprečevanje drobitve ekosistemov,
 • večja ozaveščenost in izobraževanje na področju biotske raznovrstnosti ter storitev ekosistemov, vključno z ozaveščanjem in izobraževanjem v povezavi med biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami ter ekonomskim vrednotenjem ekosistemov.

Program je podprl izvajanje vladnega programa Natura 2000 za obdobje 2007–2013, ki je ena od nacionalnih prednostnih nalog v skladu z Nacionalnim programom varstva okolja 2005–2012.

Ohranjanje in oživitev kulturne in naravne dediščine.

Cilj programskega področja je bila ohranitev kulturne in naravne dediščine za prihodnje generacije.
Rezultati tega programskega področja so:

 • naravna dediščina je dostopna javnosti,
 • kulturna dediščina je obnovljena in zaščitena.

Spremljanje okolja in celostno načrtovanje ter nadzor

 • Cilj programskega področja je bila izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo. V okviru tega programskega področja je bil v MoS o izvajanju Finančnega mehanizma EGP potrjen in vključen vnaprej določen projekt, ki ga je izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter v partnerstvu z Norveško geodetsko upravo (Statenskartverk) in Geodetsko upravo Islandije (LandmælingarÍslands).
 • Splošni cilj vnaprej določenega projekta je bila posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav.

27. 12. 2013 je bil objavljen razpis, v višini 16.886.132 EUR nepovratnih sredstev obeh programov za več področij:

 • Ohranjanje in oživitev kulturne in naravne dediščine s ciljem, da je kulturna dediščina obnovljena in zaščitena, obe pa sta dostopni javnosti.
 • Biotska raznovrstnost in ekosistemi s ciljem ustaviti upadanje biotske raznovrstnosti in izboljšati skladnosti z okoljsko zakonodajo (želeni rezultati so bili povečana zmogljivost za učinkovito upravljanje in nadzor območij Natura 2000, preprečevanje drobitve ekosistemov, večja ozaveščenost ter izobraževanje na področju biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov, vključno z ozaveščanjem ter izobraževanjem v povezavi z biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami ter ekonomskim vrednotenjem ekosistemov). Program je podprl tudi izvajanje vladnega programa Natura 2000 za obdobje 2007–2013.
 • Pobude na področju javnega zdravja s ciljem izboljšati javno zdravje in zmanjšati neenakosti na področju zdravja (želeni rezultati so bili zmanjšanje neenakosti med skupinami uporabnikov, zmanjšati ali preprečiti bolezni, povezane z življenjskim slogom in izboljšati zdravstvene storitve na področju duševnega zdravja).
 • Integracije načela enakosti spolov in usklajevanja poklicnega in družinskega življenja (Cilj je bil izboljšanje stanja na področju enakosti spolov v skladu s politiko enakih možnosti žensk in moških na nacionalni ter EU ravni – enaka prepoznava, moč in udeležba obeh spolov na vseh področjih javnega ter zasebnega življenja. Želeni rezultati so bili večja ozaveščenost in izvedba raziskav na področju enakosti spolov, lažje usklajevanje poklicnega, zasebnega ter družinskega življenja in uravnotežena zastopanost spolov v odločanju na političnem ter gospodarskem področju.

Povzetek programa