Program NVO

Sklad za nevladne in neprofitne organizacije

Cilj Programa NVO je bila okrepitev razvoja civilne družbe in povečanje njenega prispevka k družbeni pravičnosti in enakosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. Nosilec programa je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je izvedel Urad za finančni mehanizem. Ta je podpisal pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije z Regionalnim centrom za okolje (REC Slovenija) in Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS). Program si je prizadeval za krepitev razvoja civilne družbe v državi. Skupna vrednost programa je znašala 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je bilo namenjenih 1.593.750 evrov. V okviru razpisa za srednje in velike projekte je bilo razdeljenih 1.275.000 evrov, v okviru razpisa za male projekte pa 318.750 evrov.

Splošni cilj programa za NVO v Sloveniji je bil prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. Sklad za NVO v Sloveniji je podprl predvsem deficitarne dejavnosti, projekte usmerjene v trajnost posamezne NVO ali celotnega NVO sektorja in projekte, ki so naslavljali trenutno najbolj aktualne probleme v družbi.

Prednostna programska področja so bila:

  • Demokracija: področje pokriva naslednje teme: pravna država, dobro upravljanje in transparentnost, participativna demokracija, boj proti korupciji ipd. Za projekte s področja demokracije je v okviru tega javnega razpisa indikativno na voljo 191.250 evrov.
  • Človekove pravice: posebej izpostavljene na tem področju so pravice manjšin (etničnih, jezikovnih,…) in marginaliziranih skupin (npr. LGBT, Romi, …), pravice migrantov, boj proti diskriminaciji, ksenofobiji in rasizmu, enakost spolov in nasilje na podlagi spola. Za projekte s področja človekovih pravic je v okviru tega javnega razpisa indikativno na voljo 191.250 evrov.
  • Socialna enakost: področje pokriva odpravljanje revščine, boj proti socialni neenakosti, medgeneracijsko sodelovanje, socialno vključenost in aktivacijo marginaliziranih skupin (dejavnosti, ki jih koristniki potrebujejo za podporo pri iskanju novih finančnih virov, za nadgradnjo svojega znanja in veščin, itd). Za projekte s področja socialne enakosti je v okviru tega javnega razpisa indikativno na voljo 255.000 evrov.
  • Otroci in mladostniki: področje pokriva podporo otrokom in mladostnikom v primeru težav v šoli ali družini, preprečevanje mladostniškega prestopništva, reševanje vprašanj, kot je brezposelnost mladih, neformalno izobraževanje ter podpora otrokom in mladostnikom pri uresničevanju njihovega potenciala (aktivacija otrok in mladine na različnih področjih družbenega življenja). Za projekte s področja otrok in mladostnikov je v okviru tega javnega razpisa indikativno na voljo 255.000 evrov.
  • Varstvo okolja: področje obravnava biotsko raznovrstnost, podnebne spremembe, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, trajnostno mobilnost, reševanje problema odpadkov in lokalno proizvodnjo hrane. Za projekte s področja varstva okolja je v okviru tega javnega razpisa indikativno na voljo 255.000 evrov.
  • Zagotavljanje blaginje in socialne pravice: na tem področju gre predvsem za spodbujanje socialnih inovacij v podporo ranljivim skupinam (razvoj novih programov ali storitev oz. širitev obstoječih storitev za nove upravičence, razvoj storitev, ki jih javne institucije NE zagotavljajo oz. niso financirane iz javnih sredstev). Za projekte s tega področja je v okviru javnega razpisa indikativno na voljo 127.500 evrov.

Poleg podpore nevladnemu sektorju v Sloveniji je bil program namenjen krepitvi stikov in vzpostavljanju partnerstev med slovenskimi NVO in NVO iz držav donatoric. Za slovenske upravičence, ki so projekt izvajali v partnerstvu z organizacijo iz ene izmed držav donatoric, so bila v fazi izvajanja projektov na voljo dodatna finančna sredstva. V ta namen je bil oblikovan Sklad za bilateralno sodelovanje v višini 16.235 evrov, ki je omogočil delno sofinanciranje bilateralnih dejavnosti v partnerskih projektih.

Zainteresiranim NVO je bil na voljo spletni portal www.ngonorway.org, preko katerega je bilo v sodelovanju z Norveškim helsinškim monitorjem moč najti dodatne zainteresirane organizacije.

Več na: http://www.norveski.nvosklad.si/

 

Priročnik za Program NVO (v angleškem jeziku)