Štipendijski sklad

Slovenski štipendijski sklad 2009–2014

Druga generacija Slovenskega štipendijskega sklada (prvič se je izvajal leta 2009 in 2010) je podprla mednarodno sodelovanje, transnacionalno partnerstvo in mobilnost z namenom povečanja internacionalizacije poklicnega in visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Podprti projekti in dejavnosti so neposredno povečali institucionalno sodelovanje med Slovenijo ter državami EGP, kar bo vzpostavilo dolgotrajno sodelovanje. Sklad je za sodelovanje in izmenjave namenil za štipendije, izobraževanja in raziskave po prednostnih področjih 1,3 milijona evrov.

V programu so sodelovali:

 • Norveški center za mednarodno sodelovanje v visokem šolstvu (SIU), Norveška
 • Islandski raziskovalni center (RANIS), Islandija
 • Nacionalna agencija za mednarodne zadeve (AIBA), Lihtenštajn

V okviru Štipendijskega programa so lahko projekte prijavile visokošolske organizacije in organizacije s področja osnovnega in srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Koristi od sodelovanja v slovenskem štipendijskem programu pa so poleg nosilcev projektov imela tudi podjetja, socialni partnerji, zbornice, organizacije, odgovorne za sisteme in politike, ki zadevajo kateri koli vidik izobraževanja in usposabljanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, raziskovalni centri in organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja, neprofitne organizacije, prostovoljna telesa, NVO-ji.

V okviru Programa so bile možne naslednje aktivnosti:

 • Pripravljalni obiski,
 • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (mobilnost študentov in osebja),
 • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju (usposabljanje zaposlenih, obiski seminarjev, konferenc…),
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (intenzivni programi),
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (partnerstva).

Ciljne skupine (končni uporabniki) programa so bili:

 • študenti in udeleženci v vseh oblikah terciarnega izobraževanja in usposabljanja;
 • mladi diplomanti, ki iščejo možnosti za usposabljanje za delo v tujini (upravičeni za začetek mobilnosti v roku enega leta po datumu diplome);
 • visokošolske ustanove, kot so jih opredelile sodelujoče države;
 • učitelji, učno osebje, direktorji, vodje in drugo osebje v visokošolskih ustanovah;
 • doktorski študenti, podoktorski asistenti in raziskovalci;
 • osebje iz podjetij, ki sodeluje v dejavnostih poučevanja/izobraževanja/usposabljanja;
 • podjetja, socialni partnerji in drugi predstavniki delovnega življenja, ki sodelujejo z akreditiranimi izobraževalnimi ustanovami;
 • raziskovalni centri in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja;
 • organi, odgovorni za sisteme in politike na področju izobraževanja na lokalni, regionalni in/ali državni ravni;
 • šole in druge ustanove, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in/ali usposabljanje;
 • direktorji, vodje, učitelji, učno osebje, upravno in tehnično osebje iz upravičenih ustanov

Za navedene aktivnosti sta bila na voljo dobra 2 milijona evrov, nosilec programa pa je bil Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

Več o razpisu Štipendijskega sklada

Priročnik (v angleškem jeziku)