Nacionalna raven

S ciljem krepitve bilateralnih odnosov med Islandijo, Liechtensteinom, Norveško in Slovenijo smo za obdobje 2009-2014 namenili 0,5% oziroma 134.500 EUR donacijskih sredstev.

Slovenija je že v obdobju 2004-2009 namenila precej pozornosti krepitvi bilateralnih odnosov, zato je v obdobju 2009-2014 nadaljevala s krepitvijo le-teh na določenih področjih, predvsem glede enakosti spolov in javnega zdravja. Kot rezultat pogajanj z donatorji, Uradom za finančne mehanizme in norveško ambasado so bila kot kot glavna področja sodelovanja na nacionalni ravni prepoznana neenakosti v zdravju in telemedicina, enakost spolov ter zkušnje iz preteklosti in prihodnost Evropske integracije.

Bilateralni sklad na nacionalni ravni je zajel širše pobude in ciljne skupine kot na programski ravni. Sinergije med nacionalnim in programskim bilateralnim sodelovanjem se zelo pomembne, še posebej zato, ker sta prioriteti bilateralnega sklada na nacionalni ravni: javno zdravje in enakost spolov tudi vsebinska področja programa norveškega finančnega mehanizma.

Nacionalna kontaktna točka (NKT) je odgovorna za upravljanje bilateralnega sklada na nacionalni ravni. Vse aktivnosti so organizirane v sodelovanju med NKT in izvajalci aktivnosti sklada (Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Ministrstvo RS za zdravje, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) v skladu z Navodili o izvajanju Tehnične pomoči in Bilateralnega sklada na nacionalni ravni (SI01). NKT je za spremljanje aktivnosti sklada ustanovila tudi delovno skupino sestavljeno iz predstavnika NKT in ostalih udeleženih institucij. V skladu z uredbo se o navedenih bilateralnih aktivnostih poroča v Kombiniranem letnem poročilu in o tem razpravlja na letnem sestanku z donatorji.