Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Aktivni, zdravi in zadovoljni – projekt integracije invalidov v šport in športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju

Akronim projekta:

AKTIVNI, ZDRAVI IN ZADOVOLJNI

Nosilec projekta:

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite

Projektni partnerji:

Partner 1: Partner 1: Valnesfjord Helsesportssenter, Valnesfjord Health Sport Center

Partner 2: Partner 2: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča

Partner 3: Partner 3: Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Partner 4: Partner 4: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga

Partner 5: Partner 5: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Obdobje trajanja projekta:

01.03.2015 - 30.06.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

197.078,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

177.370,20 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje, pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov

Splošni cilj projekta:

Manjše razlike med skupinami uporabnikov

Povzetek projekta:

Projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni ima za cilj zmanjševanje neenakosti med invalidi in preostalo populacijo. Invalidi različnih starostnih skupin namreč niso zadostno telesno aktivni, zato so pri njih tveganja za nastanek bolezni večja. Ker je telesna aktivnosti po vseh mednarodnih in nacionalnih resolucijah ena od pomembnih aktivnosti za ohranjanje zdravja, moramo tej ciljni skupino omogočiti enake možnosti. Žal pa je dejstvo, da že za otroke in mladostnike invalide ni enakovredno omogočeno vključevanje v nacionalne programe športa in telesne dejavnosti, saj programi niso prilagojeni. Zato se pri invalidih že v zgodnji mladosti pojavlja neenakost in izključenost. Negativni vzorec in telesna nedejavnost pa se iz otroštva prenaša v ostala starostna obdobja. S projektom smo razvili nove programe za vse starostne skupine invalidov, s poudarkom na otrocih in mladini. S projektom smo dodatno usposobili strokovni kader, ki bo lahko izvajal prilagojene programe. Posebne aktivnosti projekta so se navezovale na integracijo invalidov v redne programe športa, ki jih izvajajo športne in druge organizacije. Partnerji pri projektu so omogočali medresorsko sodelovanje in so za razvoj programov združili strokovnjake iz različnih področij. Posebej je potrebno izpostaviti partnerske organizacije iz Norveške, saj Norveška Slovenijo z vidika izvajanja športnih aktivnosti in integracije invalidov v šport močno presega.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku