Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Trajnostno upravljanje Pohorja

Akronim projekta:

SUPORT

Nosilec projekta:

Zavod za gozdove Slovenije

Projektni partnerji:

Partner 1: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Partner 2: RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.

Partner 3: Občina Zreče

Partner 4: Občina Ribnica na Pohorju

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 30.04.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

606.707,71 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

576.372,32 EUR

Programsko področje:

Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Splošni cilj projekta:

Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000

Povzetek projekta:

Pohorje je zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno v ekološko omrežje Natura 2000. Je tudi znano turistično in rekreacijsko območje. Razvoj ogroženih habitatov in habitatnih vrst ter izvajanje prostočasnih aktivnosti ustvarjajo številne situacije (motnje, konflikti), ki negativno vplivajo na območje. Ker gre za visoko vredno naravovarstveno območje, je cilj projekta SUPORT poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati z ohranjanjem teh območij omogočal prostočasne aktivnosti v naravi. Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja v projektu pomeni: 1. ukrepe na terenu: Izboljšati stanje pomembnih habitatnih tipov, pridobiti o njih nova znanja, uskladiti interese na projektnem območju, vzpostaviti model sistema upravljanja na območjih z visoko biotsko vrednostjo, vključiti naravovarstvene usmeritve v strateške dokumente sektorjev. 2. ozaveščanje ključnih deležnikov o pomenu Natura 2000 območja Pohorje Lastnike in upravljalce zemljišč, občine, strokovne službe (ZGS, KGZ, ZRSVN), lokalne akcijske skupine in regionalne razvojne agencije, nevladne organizacije (društva), osnovne in srednje šole, splošno javnost in nacionalne institucije.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku