Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju

Akronim projekta:

LJUBA

Nosilec projekta:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)

Projektni partnerji:

Partner 1: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB)

Partner 2: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje (KGZS LJ)

Partner 3: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 30.04.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

554.274,20 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

526.006,21 EUR

Programsko področje:

Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Splošni cilj projekta:

Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000

Povzetek projekta:

Projekt LJUBA želi zaustaviti upadanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju in prispevati k izboljšanju stanja treh kvalifikacijskih habitatnih tipov in štirih Natura 2000 kvalifikacijskih vrst (orhideja in 3 vrste metuljev). Z izboljšanjem stanja omenjenih habitatnih tipov in vrst želimo prispevati k izboljšanju stanja tudi drugih organizmov in njihovih življenjskih prostorov. Ljubljansko barje predstavlja življenjski prostor številnim redkim, ogroženim in zavarovanim živalskim in rastlinskim vrstam. Stanje številnih vrst in njihovih habitatov se je v zadnjih desetletjih naglo poslabšalo, predvsem zaradi sprememb v kmetijski rabi. Preko izvajanja projektnih aktivnosti bomo javnosti predstavili pomembno in odgovorno vlogo kmetijstva za ohranjanje biotske pestrosti, usmerjali kmetijska gospodarstva k naravi prijaznemu upravljanju travišč in izboljšali sodelovanje med kmetijsko in naravovarstveno stroko na tem območju. Na izbranih zemljiščih bomo preizkušali različne metode odstranjevanja zlate rozge ter odstranili lesno zarast v dolini Strajanovega brega, kjer je še zadnji ostanek nizkega barja na Ljubljanskem barju.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku