Meni

''Modra knjiga'' za Norveški finančni mehanizem 2014-2021 in Finančni mehanizem EGP 2014-2012 dokončana

”Modra knjiga”, v kateri so opredeljena vsa prednostna področja in programska področja, ki se bodo v obdobju 2014-2021 financirala iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, je že na voljo. Več o rezultatih javnega posvetovanja o osnutku Modre knjige si lahko preberite pod naslovom Povzetek rezultatov javnega posvetovanja.

Pred dokončnim oblikovanjem Modre knjige je bilo izvedeno več tednov trajajoče javno posvetovanje, v okviru katerega so se deležniki seznanili z osnutkom dokumenta in dobili možnost sodelovati in sooblikovati dokument s svojimi predlogi in stališči o prioritetah finančnih mehanizmov v obdobju 2014–2021.

Zanimanje za javno posvetovanje je bilo veliko, saj je sodelovalo kar 1500 udeležencev, odziv na Modro knjigo pa je bil neverjetno pozitiven. Komentarji so prispeli iz držav donatoric, vseh držav prejemnic in s strani številnih mednarodnih organizacij. Na podlagi prejetih predlogov in pobud je bil osnutek besedila Modre knjige o prednostnih in programskih področjih spremenjen oz. dopolnjen na več mestih.

Množičen odziv gre v veliki meri pripisati prizadevanjem deležnikov obeh finančnih mehanizmov, ki so informacijo o javni razpravi delili z vsemi, ki še niso bili seznanjeni z možnostmi financiranja, ki jih finančna mehanizma nudita. Države donatorice tak odprt pristop toplo pozdravljajo.

Države donatorice so bile z odzivom in kakovostjo predlogov izredno zadovoljne. Cenijo dejstvo, da se je tako veliko število ljudi iz vseh delov Evrope odzvalo in delilo svoja stališča.

Povzetek rezultatov javnega posvetovanja
Modra knjiga je bila izdana skupaj s povzetkom rezultatov javnega posvetovanja. V povzetku, ki opisuje namen in način izvedbe javnega posvetovanja, so analizirani udeleženci javnega posvetovanja ter njihovi prispevki. Povzetek nudi pregled izvedenih dopolnitev oz. sprememb osnutka Modre knjige na podlagi relevantnih prispevkov udeležencev javnega posvetovanja.

Več o Modri knjigi in povzetku rezultatov javnega posvetovanja si lahko preberete na naslednji povezavi: www.eeagrants.org/bluebook

Prihodnji koraki
Končni različici Modre knjige sledijo naslednji koraki:
• Trenutno potekajo pogajanja med državami donatoricami in državami prejemnicami o prednostnih in programskih področjih v vsaki izmed držav prejemnic, ki se bodo zaključila s podpisom Memorandumov o soglasju. Memorandumi o soglasju določajo programska področja v vsaki izmed posameznih držav prejemnic, ki bodo prejela sredstva iz finančnih mehanizmov. Namen pogajanj je oblikovati podporo iz finančnih mehanizmov tako, da ustreza opredeljenim potrebam, ciljem in zmogljivostim vsake države prejemnice in sledi posameznim bilateralnim interesom, skupnim najmanj eni državi donatorici in državi prejemnici.
• Ko bodo posamezni Memorandumi o soglasju sklenjeni, bodo predlagani nosilci programov oblikovali osnutke programov na izbranih programskih področjih v njihovi državi v skladu s potrebami, cilji in zmogljivostmi ter bilateralnimi interesi. Ta proces bo nadalje vplival tudi na upravičenost projektov, izbranih za podporo v okviru programov.