Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko

Akronim projekta:

Gorički travniki

Nosilec projekta:

Javni zavod Krajinski park Goričko

Projektni partnerji:

Partner 1: Kmetijsko - gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Partner 2: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Partner 3: Univerza v Mariboru (Fakulteta za naravoslovje in matematiko)

Partner 4: Center za ravnanje z odpadki Puconci CEROP d.o.o.

Obdobje trajanja projekta:

19.03.2015 - 31.05.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

280.446,31 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

266.423,99 EUR

Programsko področje:

Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Splošni cilj projekta:

Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območja Natura 2000 Goričko

Povzetek projekta:

Na območju Natura 2000 Goričko se v zadnjem desetletju soočamo z izginjanjem ekstenzivnih travnikov zaradi opuščanja rabe in posledičnega zaraščanja, po drugi strani travniki izginjajo zaradi intenzifikacije rabe in premene v njive. S projektom želimo povečati učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi travniškimi vrstami dnevnih metuljev, ki so v neugodnem stanju ohranjenosti. Z varstvenimi ukrepi kot je košnja 60 ha travnikov v neugodnem stanju ohranjenosti, odstranitvijo lesne zarasti in spravilom odkošene biomase bomo izboljšali stanje ohranjenosti 4 ciljnih vrst in 3 habitatnih tipov. Na območju Natura 2000 Goričko bomo spremljali stanje ciljnih vrst metuljev, ptic in habitatnih tipov. Z informiranjem in ozaveščanjem ciljnih skupin projekta povečujemo zavest o pomenu travnikov. Trajnost ukrepov bomo dosegli z vključevanjem novih 10 kmetijskih gospodarstev v naravovarstveno usmerjene ukrepe Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil 2015─2020 (KOPOP), vključitvijo 20 ha novih travnikov v naravovarstveno usmerjene ukrepe KOPOP in odkupom 4,6 ha travnikov.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku