Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri

Akronim projekta:

GoForMura

Nosilec projekta:

Gozdarski inštitut Slovenije

Projektni partnerji:

Partner 1: Zavod za gozdove Slovenije

Partner 2: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Partner 3: Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 31.01.2017

Skupni upravičeni stroški projekta:

678.104,51 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

644.199,28 EUR

Programsko področje:

Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Splošni cilj projekta:

Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000.

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja gozdna habitatna tipa (GHT) 91F0 in 91E0 v neugodnem stanju. Stanje GHT 91F0 je povezano z znižanjem ravni podtalnice in skrajšanjem časa poplav (ukrepi na Muri in kmetijskih zemljišč v 60. in 70. letih), GHT 91E0 pa so prizadeti zaradi neustreznega gospodarjenja z njimi. Skladni tem so problemi vrst: dvoživke ogroža izginjanje vodnih in močvirnih habitatov, hrošče izginjanje hrasta in variabilna količina mrtvega lesa. Vidra in bober, ki sta v GHT nova, še nista dovolj preučena, neznano je tudi stanje izbranih vrst ptic. Namen projekta je analizirati dejavnike stanj GHT in izbranih vrst dvoživk, hroščev ter bobra in vidre na več lokacijah ob Muri, na osnovi spoznanj izdelati upravljavska načrta za testni območji oz. kompleksa Murska Šuma in Gornja Bistrica, ter izvesti varstvene ukrepe zanje. Poleg tega bo v okviru projekta vzpostavljen monitoring ptic v neznanem stanju in monitoring ukrepov. Informiranje in obveščanje, kot poseben sklop, bo teklo ves čas projekta.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku