Meni

Sklad za zaposlovanje mladih: 49 projektnih idej uvrščenih v ožji izbor

Boljše zaposlitvene možnosti mladih, ki se soočajo s socialno izključenostjo, je cilj večine projektnih idej, ki so prispele v okviru javnega razpisa objavljenega letos poleti, in ki so se uvrstile v drugi krog razpisa. Projektne ideje, ki so se uvrstile v ožji izbor, bodo prijavitelji sedaj razvili in dokončno oblikovali s pomočjo sredstev Sklada Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP za zaposlovanje mladih v okviru.

V prvi fazi izbirnega postopka je izmed več kot 300 prejetih projektnih idej bilo izbranih 49 projektnih konzorcijev z organizacijami oz. institucijami iz vsaj dveh držav, ki sedaj sodelujejo pri oblikovanju skupnih projektnih idej za predložitev končnih prijav projektov. 49 prijaviteljev se poteguje za kar 60 milijonov evrov, ki so projektom na voljo v okviru Sklada za zaposlovanje mladih.

Boj proti brezposelnosti mladih
Namen Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih je prispevati k boju proti brezposelnosti mladih v Evropi. Z dopolnjevanjem obstoječih programov EU se Sklad še posebej osredotoča na pomoč skupinam, ki so jih dosedanji programi premalo naslavljali. Cilj večine projektnih idej je spodbujati vključevanje socialno izključenih oseb na trg dela, nekateri projekti so osredotočeni na delo z neaktivnimi mladimi na podeželju in v predmestjih ter na območjih, ki jih je močno prizadela gospodarska kriza. Določeni projekti naslavljajo ukrepe za mlade invalide, mlade, ki prejemajo nadomestno skrb, drugi pa so namenjeni mladim migrantom oz. beguncem.

Veliko zanimanje za oblikovanje partnerstev
Sklad za zaposlovanje mladih podpira transnacionalne pobude, upravičenci sredstev pa so organizacije oz. institucije v eni izmed 15 držav upravičenk do sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter organizacije oz. institucije iz Irske, Španije in Italije, kjer je brezposelnost med mladimi še posebej pereč problem. V skladu s pravili Sklada so lahko vodilni partnerji konzorcija zgolj organizacije oz. institucije, ki so registrirane v eni izmed držav upravičenk, partnerji pa morajo prihajati iz vsaj dveh držav upravičenk. Vseh 15 držav upravičenk je zastopanih v projektnih idejah kot vodilni partner. Večino projektnih konzorcijev sestavlja med pet in osem partnerjev. Donatorice, mednarodne organizacije in druge države članice EU so izkazale veliko zanimanje za sodelovanje v smislu zagotavljanja znanja in izkušenj; kar 70 odstotkov konzorcijev obsega enega ali več partnerjev v vlogi strokovnjaka. Ti med drugim vključujejo univerze, NVO in zasebna podjetja. Kar 354 organizacij oz. institucij bo sodelovalo v eni izmed 49 pobud.

Raziskave, usposabljanje, vključujoče izobraževanje
Projektni konzorciji bodo izvajali dejavnosti na različne načine: nekateri predlagajo izvajanje raziskav in analiz na posameznih področjih, drugi pa zagotavljajo mladim raznovrstne izobraževalne dejavnosti ter spodbujajo dostop do učenja na delovnem mestu. Nekateri projekti v ospredje postavljajo razvoj novih pedagoških orodij in prijemov ali pomoč ciljnim skupinam skozi oblikovanje novih vključujočih oblik učenja. Spet drugi projektni predlogi so osredotočeni na reformo oz. preoblikovanje javnih služb za zaposlovanje ali na prenos politik in dobrih praks.
Skupni imenovalec vseh projektov je njihovo prizadevanje za razvoj inovativnih idej in rešitev ter za zagotavljanje karseda smiselnega in otipljivega prispevka k izboljšanju položaja mladih na trgu dela in v družbi. Projekti spodbujajo ustvarjanje trajnostnih delovnih mest za mlade v različnih gospodarskih sektorjih, kot npr. modro in zeleno gospodarstvo, turizem in IKT. Podjetništvo in nova delovna mesta v okviru socialnega gospodarstva so prav tako cilj marsikaterega projekta.

Prihodnji koraki
49 izbranih projektov je za razvoj in dokončno oblikovanje projektnih idej prejelo finančna sredstva od nosilca Sklada (Ecorys Polska). Rok za oddajo končne prijave za projekte je 11. 12. 2017.

Podrobneje

Video o informacijskem dnevu 25. oktobra 2017 v Atenah