Meni

O bobrih in varovanih gozdnih območij v Radencih

Projektni partnerji projekta GoForMura so pripravili zaključno druženje z raziskovalci v Radencih. Predstavili so svoje projektne aktivnosti, ki so potekale v Murski šumi in Gornji Bistrici, likovno razstavo Skrivnosti gozdov ob Muri rezultate, osnutek načrta upravljanja z izbranimi območji Natura 2000 ter številne rezultate projekta.

Njegov glavni cilj je bil učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh študijskih območjih ob reki Muri. Projekt je naslavljal dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju v gozdnatih območjih Murske šume in Gornje Bistrice na SV delu Slovenije. Namen projekta GoForMura je bil tako proučiti dejavnike, ki vplivajo na oba habitatna tipa in pridobiti več informacij o stanju populacij izbranih vrst dvoživk, hroščev, bobra ter vidre. V okviru projekta so vzpostavili monitoring gozdnogospodarskih ukrepov in izvedli posebne varstvene ukrepe ter izdelali prve upravljavske načrte za testni območji Natura 2000 Murska šuma in Gornja Bistrica.

Podrobneje o projektu

Predstavitve, fotografije in dostop do publikacije

Ste tudi vi tako delovni kot bober v Gornji Bistrici? (kratek video)